top of page

drets d'admissió
i política d'entrades

Dret d’admissió
 
En aplicació del que s’estableix a l’article 10 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i en l’article 50 del Decret 112/2010, de 31 agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya, l’Organització en la seva condició d’organitzadora estableix les següents

 

 

Condicions d’Admissió:
 
1. L’Organització es reserva el dret d’admissió d’aquelles persones que racionalment pugui presumir-se que puguin implicar una situació de risc i especialment al posseïdor d’una entrada en cas de detectar en la mateixa qualsevol anomalia o falsificació. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’entrada serà perseguida conforme a la legislació vigent.
Per motius de seguretat no estarà permès entrar al recinte amb maletes i bosses grans, motxilles grans, monopatins, càmeres professionals, menjar i beguda. Sí que serà possible accedir amb objectes de menor grandària, com a bosses o motxilles petites i amb cascos de moto. Altres objectes amb els quals no està permès accedir als recintes del festival
són: aerosols, drons, disparadors làser, pals selfie i objectes esmolats.
Els assistents podran ser registrats conforme a la legislació vigent, no permetent-se l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o prohibits per la normativa.4.3.
 
Especialment, no estan permesos els següents comportaments durant el festival (el seu incompliment pot suposar la denegació de l’entrada o l’expulsió del recinte):
 

1. Pujar-se o romandre dempeus sobre tanques, barreres, arbres, arbustos, murs, tanques de seguretat, rocòdroms, atraccions,
estructures temporals, exposicions o edificis

2. Entrar amb bicicletes, monopatins, patinets o vehicles motoritzats personals (excepte en aquest últim cas quan sigui necessari

a causa d’una discapacitat)
3. Entrada a zones restringides o altres zones a les quals no estigui permès

4. Crowd surfing i moshing o altres actividades insegures similars
5. Entrar amb maletes o bosses/motxilles grans
6. Entrar amb aliments o begudes (aliments per a bebès que no estiguin a recipients de vidre)
7. Entrar amb substàncies il·legals, incloses les noves substàncies psicoactives (comunament conegudes com a “euforitzants legals”)

i/o altres drogues considerades insegures, inclòs l’òxid nitrós també conegut com a gas del riure (i globus i/o parafernàlia associada)
8. Entrar amb animals que no siguin gossos d’assistència registrats
9. Provocar incendis, participar en ells o llançar objectes al foc
10. Entrar amb botzines d’aire, pals de selfie, llaunes, llanternes xineses, armes/articles perillosos o nocius, focs artificials i bengales,

barbacoes, banderes, pancartes, pals, bombones de gas, dispositius portàtils de comunicació com a ràdios, inhibidors de ràdio/escàners

i similars; vidre (de qualsevol tipus), megàfons, vuvuzeles, clàxons i altres articles similars capaços de fer molt de soroll, bolígrafs làser,

pots d’esprai i qualsevol altre article que considerem insegur o que suposi un risc per a la seguretat pública
11. Entrar amb cartells polítics, religiosos o considerats inapropiats pel Festival
12. Entrar amb paraigües de golf, ombrel·les i similars, taules, cadires, carpes menjador, seients i seients de bastó / bastons de seient
13. Fumar en espais tancats o en espais als quals no estigui permès fumar.


2. Qualsevol assistent, fins i tot un cop hagi accedit al recinte, podrà ser expulsat sense dret a cap reemborsament, per contravenir les indicacions del personal d’Organització per causar rebombori, portar o consumir drogues, o per estats
d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment i en tot cas 
de les seves pròpies accions i omissions que poguessin causar a tercers o danys a coses.
 
3. L’entrada al festival és per compte i risc del titular i l’Organització no es fa responsable de les pèrdues, lesions o danys soferts a l’esdeveniment, inclosos els danys, robatoris o pèrdues de béns i vehicles de motor, excepte quan la causa es degui a la negligència del festival.
 

4. En cas d’emergència, el posseïdor de les entrades haurà de seguir les instruccions i indicacions dels responsables del festival i/o de la resta del personal.
 
5. Pot haver-hi càmeres de vídeo-vigilància per motius de salut i seguretat i prevenció de delictes i/o com a part d’un enregistrament que pot distribuir-se (i el titular de l’entrada dóna el seu consentiment sobre
 aquest tema al punt d'informació a l'entrar al recinte.

derechos de admisión y política de entradas

Derecho de admisión
 

En aplicación de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, y en el artículo 50 del Decreto 112/2010, de 31 agosto, que aprueba

el Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cataluña, la Organización establece las siguientes

 

Condiciones de Admisión:
 

1. La Organización se reserva el derecho de admisión de aquellas personas que racionalmente pueda presumirse que vayan a implicar una situación de riesgo y especialmente al poseedor de una entrada en caso
de detectar en la misma cualquier anomalía o falsificación. La detección de cualquier uso fraudulento de la entrada será perseguida conforme a la legislación vigente. Por motivos de seguridad no estará permitido entrar en el recinto con maletas y bolsas grandes, mochilas grandes, monopatines, cámaras profesionales, comida y bebida. Sí será posible
acceder con bultos de menor tamaño, como bolsos o mochilas pequeñas y con cascos de moto. Otros objetos con los que no está permitido acceder a los recintos del festival son: aerosoles, drones, punteros láser, palos selfie y objetos afilados. Los asistentes podrán ser registrados conforme a la legislación vigente, no permitiéndose la entrada de objetos que puedan ser considerados peligrosos por la Organización o prohibidos por la normativa.
 
En especial, no están permitidos los siguientes comportamientos durante el festi
val (su incumplimiento puede suponer la denegación de la entrada o la expulsión del recinto):
 

1. Subirse o permanecer de pie en vallas, barreras, árboles, arbustos, muros, vallas de seguridad, rocódromos, atracciones,
estructuras temporales, exposiciones o edificios
2. Bicicletas, monopatines, patinetes o vehículos motorizados personales (salvo en este último caso cuando sea necesario
debido a una discapacidad)
3. Entrada en zonas restringidas u otras zonas en las que no esté permitida
4. Crowd surfing y moshing u otras actividades inseguras similares
5. Maletas o bolsos/mochilas grandes
6. Alimentos o bebidas (alimentos para bebés que no estén en recipientes de vidrio);
7. Sustancias ilegales, incluidas las nuevas sustancias psicoactivas
(comúnmente conocidas como "euforizantes legales") y/u otras drogas consideradas inseguras, incluido el óxido

nitroso también conocido como gas de la risa (y globos y/o parafernalia asociada)
8. Animales que no sean perros de asistencia registrados
9. Provocar incendios, participar en ellos o arrojar objetos al fuego
10. Bocinas de aire, palos de selfie, latas, linternas chinas, armas/artículos peligrosos o nocivos, fuegos artificiales y
bengalas, barbacoas, banderas, pancartas, postes, bombonas de gas, dispositivos portátiles de comunicación como radios,

inhibidores de radio/escáneres y similares; cristal (de cualquier tipo), alta visibilidad, megáfonos, vuvuzelas, cláxones y otros
artículos similares capaces de hacer mucho ruido, bolígrafos láser, botes de spray y cualquier otro artículo que consideremos
inseguro o que suponga un riesgo para la seguridad pública
11. Carteles políticos, religiosos o considerados inapropiados por el Festival
12. Paraguas de golf, sombrillas y similares, mesas, sillas, carpas comedor, asientos y asientos de bastón / bastones de asiento
13. Fumar en espacios cerrados o en espacios en los que no esté permitido fumar.

2. Cualquier asistente, incluso una vez haya accedido al recinto, podrá ser expulsado sin derecho a reembolso alguno, por contravenir las indicaciones del personal de Organización por causar alboroto, portar o consumir drogas, o por estados de intoxicación aparente o potencial, responsabilizándose personalmente y en todo caso de sus propias acciones y omisiones que pudiesen causar a terceros o daños a cosas
 
3. La entrada al festival es por cuenta y riesgo del titular y la Organización no se hace responsable de las pérdidas, lesiones o daños sufridos en el evento, incluidos los daños, robos o pérdidas de bienes y vehículos de motor, salvo cuando la causa se deba a la negligencia del festival.
 
4. En caso de emergencia, el poseedor de las entradas deberá seguir las instrucciones e indicaciones de los responsables del festival y/o del resto el personal.
 
5. Puede haber cámaras de vídeovigilancia por motivos de salud y seguridad y prevención de delitos y/o como parte de una grabación que puede distribuirse (y el titular de la entrada da su consentimiento al respecto al entrar en el recinto.

bottom of page